Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
 
Taken van de MR 
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De rol van de MR is meepraten over verschillende onderwerpen en proactief adviseren. Voor een aantal onderwerpen dient de school advies of instemming te vragen aan de MR, voordat een besluit wordt genomen. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:
  • personele bezetting
  • begroting
  • schoolplan 
  • zorg binnen de school
  • ICT binnen de school
De vergaderingen
De MR belegt een aantal vergaderingen per schooljaar. Gedurende de vergadering vindt formeel overleg met bevoegd gezag plaats. Indien nodig, kan tussentijds een vergadering ingelast worden. Voor de MR-vergadering worden de MR-leden uitgenodigd en voor het formeel overleg worden de MR-leden en het bevoegd gezag uitgenodigd. Het bevoegd gezag is geen MR-lid. Daarnaast kunnen ouders en leerkrachten vergaderingen bijwonen. Zie hieronder het hoofdstuk ‘Gasten’. Van de MR-vergadering worden notulen gemaakt. 

Besloten vergaderingen
In het geval zaken besproken worden van vertrouwelijke aard, wordt vooraf een besloten gedeelte ingelast. Hierbij zijn aanwezig de MR-leden en eventueel door de MR genodigden.

Gasten
Gasten zijn welkom bij het openbare deel van een MR-vergadering. Zij dienen zich vooraf, minimaal een week van tevoren, aan te melden bij een van de MR-leden. Gasten zijn in beginsel aanwezig als toehoorder. Indien een gast over een bepaald onderwerp mee wil praten, kan hier spreekrecht voor aangevraagd worden. Gasten hebben geen stemrecht. Wel worden opmerkingen meegenomen in de besluitvorming. Met besluitvorming wordt in dit kader advies en/of instemming bedoeld. MR-leden kunnen natuurlijk ook buiten vergaderingen aangesproken worden over wat er speelt in en rond de school.
 
Vergaderdata 2022-2023
4 oktober 2022
15 november 2022
10 januari 2023
7 maart 2023
9 mei 2023
20 juni 2023
 
Documenten
MR Jaarverslag 2021-2022
MR Jaarplan 2022-2023
Notulen kunnen opgevraagd worden bij MR-leden
 
Contact MR:
[email protected]

Samenstelling MR
Patricia de Kort ouder
Ruben Hes ouder
Judith ten Bruggencate ouder
Rianda Nannes ouder
Romilda Tuijnman leerkracht
Lianne Borst leerkracht en GMR lid
 

 
Cookie instellingen