Onderwijs en opvang voor 0 -13 jaar

IKC Oudkarspel
IKC staat voor een Integraal Kind Centrum. We zijn de voorziening in Oudkarspel voor kinderen van 0 - 13 jaar waar kinderen leren, spelen en zich ontwikkelen. In ons IKC werken we als één team vanuit onderwijs en opvang samen. 

Missie van IKC Oudkarspel
IKC Oudkarspel is een plek waar alle kinderen uit Oudkarspel kunnen opgroeien onder één dak. Centraal daarbij staat toekomstgericht en innovatief onderwijs en opvang met aandacht voor talentontwikkeling, zodat de kinderen goed voorbereid een uitdagende toekomst tegemoet gaan. Hiervoor is lef nodig. Lef om over uitdagingen in de toekomst na te denken en vooruitstrevend onderwijs en opvang aan te bieden. Lef om talenten bij zowel kinderen als medewerkers te ontdekken en tot bloei te laten komen. Lef om dit alles samen, in verbinding, te realiseren. Om richting te geven aan onze plannen handelen we vanuit de volgende missie: 

Samen bouwen aan een toekomst vol uitdaging!

De kernwaarden
De volgende kernwaarden staan binnen het IKC Oudkarspel centraal
  • Samen
  • Toekomstgericht
  • Talentontwikkeling
  • Doorgaande lijnen
Samen
We werken binnen het IKC als één team met onderwijs en opvang samen. De centrale aansturing gaat via de directeur Ariane Breimer, de coördinator voor het kind van 0 - 6 jaar: Miranda Roest en de coördinator voor het kind van 6 -13 jaar: Eef Koomen.
De aansturing is gericht op samenwerking en afstemming. Medewerkers van opvang en onderwijs kennen elkaars werkgebied en elkaars talenten. Ouderbetrokkenheid en participatie zijn onderdeel van de cultuur in het IKC. In de IKC raad werken ouders en medewerkers van opvang en onderwijs samen. Zij adviseren en denken mee m.b.t beleidsmatige zaken. In de IKC- ouderverenigingen werken ouders en medewerkers van opvang en onderwijs samen om de (feestelijke) activiteiten binnen het IKC te organiseren. 

Toekomstgericht
Dag-arrangementen binnen IKC Oudkarspel sluiten op elkaar aan, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Binnen het IKC wordt gewerkt met één loket voor ouders. Communicatie vanuit het IKC naar ouders is gecentraliseerd, relevant, tijdig en helder. Gezamenlijk gebruik van ruimtes binnen het IKC is mogelijk en goed georganiseerd.

Talentontwikkeling
IKC Oudkarspel heeft een aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar om talenten te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Talenten van kinderen, medewerkers en ouders worden ingezet om een breed aanbod in talentontwikkeling te kunnen organiseren.

Doorgaande lijnen
Binnen het IKC worden doorgaande lijnen op zowel pedagogisch als cognitief gebied ontwikkeld. De visie van IKC Oudkarspel wordt door alle medewerkers gekend en gedragen. Binnen het IKC is de overdracht bij de overgang van opvang naar onderwijs uitstekend geregeld. Inhoudelijk aanbod van de opvang en het onderwijs is op elkaar afgestemd. De directie en de medewerkers van IKC Oudkarspel onderzoeken of in de toekomst een aanbod voor kinderen na de basisschoolleeftijd wenselijk is.

Kanjerschool
Onze leerkrachten staan in warme verbinding met de leerling en zijn of haar ouders. Hierdoor ontdekken we precies wat uw kind nodig heeft. Eventuele problemen zijn we vaak voor of houden we klein door ze direct op te lossen. Door deze oplossingsgerichte instelling en ontspannen sfeer voelen leerlingen zich gekend en gewaardeerd. Zelfredzaamheid en zelfvertrouwen vinden we belangrijk. Het IKC Oudkarspel is een gecertificeerde Kanjerschool, waarmee we de sociale vaardigheden en weerbaarheid van elk kind trainen.

Een ervaringsgerichte school
Ons onderwijs sluit aan bij de belevingswereld en interesses van de leerlingen. Voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek werken we vaak met thema’s. We combineren vakken en lesgebieden en betrekken daar de ‘echte wereld’ bij. Voor de reken-, taal- of biologielessen trekken we er bijvoorbeeld op uit in de omgeving van de school. Er is veel ruimte voor eigen inbreng: kinderen mogen meedenken en hun leerproces medevormgeven. Ze kunnen daarbij volop gebruikmaken van verschillende devices. Tussen de lessen door spelen de kinderen samen op de ruime schoolpleinen.

Ons schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel leggen we ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning onze school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities onze school heeft voor de toekomst. We nemen ons profiel ieder jaar opnieuw door en passen het dan aan op kleine onderdelen. Ons SOP (schoolondersteuningsprofiel) is hier te vinden.
Cookie instellingen